שיעור היוון טעון ליבון

משמעות המילה היוון היא הפיכה להון מזומן, כלומר חישוב ערך עתידי של כסף.

כשעוסקים בדיני נזיקין ומדברים על אודות היוון כספי הפיצוי, המשמעות היא שתחת לשלם פיצויים לאורך זמן, מקבל הניזוק את הפיצוי בערכו הנוכחי של כסף שהיה אמור להשתלם בעתיד (הפסדי השתכרות למשל), ומשכך מגולמים בפיצוי העכשווי התשואות שהכסף יניב כתוצאה מפער הזמנים בין מועד קבלתו לבין המועד בו היה אמור להשתלם.

בשנות ה-70 נפסקה בביהמ"ש העליון הלכת זדה, לפיה שיעור ריבית ההיוון יעמוד על 3%.

ניסיונות שנעשו במרוצת השנים לתקוף את ההלכה ולשנותה העלו חרס.

שני הרציונלים  העיקריים שעמדו בבסיס ההלכות הללו (זדה ואלה שהחרו החזיקו אחריה) הם: האחד – שוויון (או לפחות לא הפרש ניכר) בין הריבית המשמשת להיוון הפיצויים לעתיד ובין ריבית ההיוון של תקבולי הביטוח הלאומי, והאחר – הנחה כי הניזוק ישקיע את כספו בצורה בטוחה, אשר שומרת על ערכו הריאלי של הכסף.

בשנים האחרונות, הולכים וגוברים הקולות לשנות את שיעור ריבית ההיוון ל-2%, הואיל ובתנאי השוק השוררים בעת הזו, אין בנמצא מכשירים פיננסיים בטוחים וסולידיים המניבים תשואה ריאלית בשיעור של 3%, ובוודאי שלא אג"חים בדירוג גבוה (בסיכון נמוך ביותר).

לכך יש לצרף את העובדה שוועדה אשר ישבה על המדוכה, "ועדת וינוגרד" המליצה לשנות את ריבית ההיוון מ-3% ל-2% ויישום המלצותיה קנה שביתה ואומץ בתקנות הביטוח הלאומי (היוון) (תיקון) תשע"ו – 2016, תיקון אשר נכנס לתוקף החל מחודש 10/2017.

כפועל יוצא, שני היסודות הנזכרים לעיל נשחקים, שכן לא נשמרת הסימטריה בין אופן חישוב ניכויי תקבולי הביטוח הלאומי לבין אופן חישוב הפיצוי, והניזוק, המשקיע את כספו בצורה בטוחה, אינו "מדביק" את התשואות שהיה אמור לקבל לאור שיעור ההיוון לפיו נשתלם הפיצוי, ובעצם מופר עיקרון העל בדיני הנזיקין של השבת המצב לקדמותו והניזוק מפוצה בחסר!

הערכאות המבררות (שלום ומחוזי) הוציאו תחת ידן החלטות ופסקי דין מנוגדים וסותרים וכפי שכתב כב' השופט קליין ""העיר שושן נבוכה" וכל איש (שופט) "הישר בעיניו יעשה"….."

ערעורים על שתי החלטות של כב' השופט דראל מביהמ"ש המחוזי בירושלים, בהן הותיר את שיעור הריבית על כנו, התגלגלו לפתחו של ביהמ"ש העליון, אשר החליט לצרף את עמותת "אופק חזרה לחיים" כידיד בית משפט ולהמתין למסקנותיה של ועדה בין משרדית אשר מונתה לצורך בחינת שיעור ריבית ההיוון.

דו"ח הוועדה לבחינת ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין פורסם לאחרונה, ורוב חבריה החליטו לקבוע שיעור ריבית אחיד של 3%. הוועדה פרסמה קול קורא לציבור להגיב למסקנותיה, וזאת באמצעות הדוא"ל Zoharf@justice.gov.il ועד ליום 3.2.19.

כמובן שביהמ"ש אינו מחויב למסקנות הוועדה, ורבים נשאו עיניים אל עבר הדיון שנקבע בבית המשפט העליון בתיק ע"א 3751/17 "הפול" נ' פלוני ליום 30.1.19, אולם זה נדחה, לפי שעה, לחודש 5/2019, והעיר שושן לא צהלה ולא שמחה.

יואב יעקבסון, עו"ד

היוון

נהנתם מהמאמר? מוזמנים לשתף

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
סגירת תפריט